Imate vprašanje

+386 (0)31 831 606

Splošni pogoji nagradnih iger

 1. OSNOVNI PODATKI O NAGRADNIH IGER

1.1 Organizator nagradnih iger na Facebook strani Grow.si je, v kolikor ni posebej navedeno v Dopolnilih pogojih in pravilih posamične nagradne igre (v nadaljevanju: dopolnila), NM PLUS d.o.o., GLEDALIŠKA ULICA 8, 2000 MARIBOR (v nadaljevanju: organizator).

1.2 Prejemnik podatkov, ki jih daje na razpolago udeleženec ni Facebook, ampak organizator, v kolikor ni posebej navedeno v Dopolnilih. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator – in ne Facebook. Facebook ne prevzema nobene odgovornosti v povezavi z nagradno igro.

1.3 Nagradna igra bo potekala v času, ki je objavljen v Dopolnilih.

1.4 Pogoji nagradne igre in dodatne informacije o nagradni igri so objavljeni na Facebook strani organizatorja.

 1. UDELEŽENCI NAGRADNE IGRE

2.1 Za sodelovanje v nagradni igri veljajo omejitve, določene v teh pravilih nagradne igre ter v Dopolnilih.

2.2 V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v EU, starejše od 18 let. Mlajši od 18 let lahko v nagradni igri sodelujejo ob soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov. V nagradni igri ni dovoljeno sodelovanje pravnih oseb.

2.3 Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo z vsemi pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

 1. NAVODILA NAGRADNE IGRE

3.1 Udeleženec sodeluje v nagradni igri tako, kot je navedeno Dopolnilih. Udeleženec lahko sodeluje enkrat. V kolikor je udeleženec mladoletna oseba, mora za sodelovanje v nagradni igri pridobiti dovoljenje starša ali zakonitega skrbnika. Mladoletna oseba lahko nagrado v primeru, da je izžrebana, prevzame le s privolitvijo starša ali zakonitega skrbnika.

 1. NAGRAJENCI NAGRADNE IGRE

4.1 Organizator bo v okviru nagradne igre podelil nagrade, ki jih je navedel pri objavi nagradne igre v Dopolnilih. Nagrade in njihovo število se razlikujejo glede na objavljeno nagradno igro.

4.2 Žrebanje bo izvedel organizator.

4.3. S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženec strinja z objavo imena in priimka Facebook profila v okviru izžrebancev te nagradne igre. Organizator bo izžrebanega o prejeti nagradi obvestil najpozneje v roku 2 (dveh) delovnih dni po izvedenem žrebanju oz. po zaključku nagradne igre, in sicer z objavo na Facebook strani organizatorja in s pozivom, da na zasebno sporočilo Facebook strani organizatorja pošlje sporočilo s svojim imenom, priimkom in naslovom, kamor mu bo organizator poslal nadaljnja navodila za prevzem nagrade.

4.4. V primeru, da se izžrebanec v roku 7 (sedem) dni od obvestila o prejemu nagrade na Facebook strani organizatorja ne odzove, se šteje, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade.

4.5. Organizator ne prevzema morebitnih stroškov, ki bi nastali s prevzemom nagrade.

 1. NAGRADNI SKLAD

5.1 Nagradni sklad se določa za vsako posamezno igro posebej.

5.2 Nagrade ni možno zamenjati za denar oz. drugo blago.

5.3 Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

5.4 Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Akontacijo za dohodnino za nagrade plača organizator, nagrajenci pa so kot zavezanci za dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP-2) organizatorju dolžni pisno predložiti natančne osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno izpostavo, svojo davčno številko) in sicer najkasneje v roku 14 dni od prejema obvestila o prevzemu nagrade (ali v drugem roku, ki bo naveden v obvestilu). Predložitev navedenih podatkov je pogoj za prevzem vsake nagrade, katere vrednost presega 42 EUR z DDV. Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, bo organizator odvedel akontacijo dohodnine za njegovega starša oz. njegovega zakonitega zastopnika. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršne koli druge stroške, vezane na nagrado, nosi nagrajenec sam.

 1. IZKLJUČITEV IZ NAGRADNE IGRE

6.1 V primeru kršitve splošnih pogojev in pravil nagradne igre ter dopolnil, si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila. Izključene bodo osebe, ki uporabljajo nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, Trojance itd.) ali si drugače pridobijo koristi s pomočjo manipulacije (ena fizična oseba z več Facebook profili). Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre. Prav tako se za kršitev šteje sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami. V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre, se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade oz. se od nagrajenca zahtevajo nazaj že izročene nagrade. V kolikor naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, se lahko od njega zahteva denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.

6.2 Sodelujoči lahko kadarkoli prekliče sodelovanje v nagradni igri. Izbriše svoj komentar, svoje »share« ali/in svoj »like« oziroma vse, kar ga povezuje z nagradno igro. V tem primeru se sodelujoči tudi izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri.

 1. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Kakršni koli spori, povezani s pravicami v zvezi z lastništvom izžrebanih nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi uporabnika oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v elektronskem sporočilu, ki ga organizator prejme od izžrebančevega Facebook profila. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje družabnega omrežja Facebook ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

 1. ZASEBNOST IN VAROVANJE PODATKOV UPORABNIKA

Udeleženec nagradne igre dovoljuje objavo posredovanih osebnih podatkov (ime in priimek) na Facebook strani organizatorja ter po potrebi tudi v drugih medijih in se strinja z obdelavo svojih osebnih podatkov. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007). S podanim soglasjem udeleženec nagradne igre dovoljuje organizatorju, da kot upravljavca zbirke obdeluje zbrane osebne podatke za namene nagradne igre, za statistično obdelavo podatkov, raziskave trga in za pošiljanje promocijskega gradiva. Za namene obveščanja posameznik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot npr.: telefon, osebna pošta, elektronska pošta, SMS, mobilni telefon, facebook sporočila in drugo. Navedene podatke organizator obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu. V času upravljanja z osebnimi podatki ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na Spletnih straneh organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.

Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).

Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe:

 • elektronski naslov (za potrebe sodelovanja v nagradni igri, žrebanja in posredovanja pisnih pozivov organizatorja po nadaljnjem ravnanju v primeru upravičenosti do nagrade);
 • ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca, žrebanja, obveščanja o nagradah in obveščanja o načinu prevzema nagrad ter za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji);
 • kontaktna telefonska ali GSM številka (za potrebe obveščanja v primeru kakršnihkoli težav z dostavo nagrade);
 • davčna številka in davčni urad nagrajenca (za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji)

V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka udeleženca nagradne igre, se podatki izbrišejo.

Uporabniki podatkov so administrator Spletne strani in/ali Facebook Profila ter odgovorni za dostavo nagrad.

 1. REŠEVANJE PRITOŽB

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca. Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Mariboru.

 1. KONČNE DOLOČBE

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani organizatorja.

 1. OSTALE DOLOČBE

Pravila nagradne igre pričnejo veljati z 08.05.2024. V času trajanja nagradne igre so pravila na vpogled na spletni strani www.grow.si ter na sedežu organizatorja nagradne igre (GLEDALIŠKA ULICA 8, 2000 MARIBOR, tel. št. 0038631831606, uradne ure: 10.00-18.00, vsak delavnik).

Organizator si pridržuje pravico spremeniti pravila te nagradne igre in jih objaviti na spletni strani www.420growshop.si.

Maribor, 08.05.2024
NM plus d.o.o.

Scroll to Top